EFOP-3.3.2-16

EFOP-3.3.2-16-2016-00122 A balástyai könyvtár a köznevelésért

A pályázatot az egy éve megszűnt Balástyai ÁMK intézményegysége, a Balástya Községi Könyvtár adta be, az időközben lezajlott szervezeti változások után megvalósítója a Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya intézmény lett.

 A projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján fejlesztendő járásnak minősülő Kistelek járásban valósul meg a pályázati előírásoknak megfelelve a helyi óvoda és 5 térségi iskola (Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya, Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola, Kisteleki Általános Iskola, Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Ópusztaszer) partnerségével.

Projektidőszak: 2018. augusztus 1. és 2020. október 28.

Célcsoport: 3-18 éves korosztály, kiemelten a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

Támogatási összeg: 25 millió Ft, Támogatási intenzitás: 100 %.

Kedvezményezett: Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya

Átfogó célkitűzés a programban részt vevő gyermekek és tanulók kompetenciáinak fejlesztése a könyvtár által koordinált nem formális és informális tanulási alkalmak által: iskolán kívüli kreatív kompetencia-fejlesztés, a részt vevő gyermekek személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása változatos tevékenységformák biztosításával, önbizalom növelés (sikerlehetőségek biztosításával), a kreativitás, a kapcsolatteremtő, az önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességek fejlesztése, aktivitásuk, motiváltságuk fejlesztése, mindezek által a hh és hhh tanulók iskola sikerességének növelése.

A könyvtár további céljai a könyvtár olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése mind a gyermekek, mind pedig szüleik körében, a könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése, az olvasás gyermekkorban való megszerettetése, valamint a könyvtár helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásfejlesztése, fókuszálva a tanulási, képzési igényekre.

Részcélként szerepel a kapcsolatépítés a környező települések köznevelési intézményeivel, a környezettudatos életmódra nevelés, az olvasás megszerettetése és az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása.

Tevékenységek

Óvodásoknak tehetségsegítés 5 tehetségterületen, témahetek, kulturális órák.

Általános iskolásoknak táborok (a környezettudatos nevelés jegyében, változatos tematikával), szakkörök (hagyományőrzés, dráma), fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások (tanulás tanítása), versenyek, vetélkedők (több témában), művészeti csoport (kerámia), műhely és klubfoglalkozások (sakk, fotózás). A gimnáziumban témaheteket és versenyeket valósítunk meg.

A tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök nagy része rendelkezésre áll, a hiányzókat jelen projektből kerülnek beszerzésre. Számos tevékenység helyszíne a könyvtár, valamint egyes tevékenységeket (fotó kör, kulturális óra) a könyvtárosok valósítanak meg.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.