EFOP-3.7.3-16

Programok az egész életen át tartó tanulásért a balástyai könyvtárban

EFOP-3.7.3-16-2017-00055

címmel 80 millió forint támogatást nyert a Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya az EFOP-3.7.3-16, „Az életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. konstrukcióban

A program 3 éve alatt 29 – féle különböző tartalommal bíró, az egész életen át tartó tanulás érdekében szervezett program valósul meg a könyvtár koordinálásával.

Kedvezményezett: Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya

Támogatás: 80Millió forint, Nyolcvan millió forint
Támogatási intenzitás: 100 %

A projekt céljai:

  • alapkompetenciák fejlesztése informális és nem formális szolgáltatások, tanulási alkalmak biztosításával;
  • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
  • a munkaerő-piacra, valamint a társadalmi közéletbe való visszatérés támogatása;
  • új, tartalmában és formájában innovatív tanulási lehetőségek kifejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára;
  • a könyvtárkapcsolati rendszerének bővítése, együttműködés erősítése kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel;
  • az állampolgári kompetenciák, a kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi, idegen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése, a tudományos magyarázatok alkalmazására való alkalmassá tétel;
  • az analfabetizmus és a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása;
  • a könyvtár olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése, mind a gyermekek, mind pedig szüleik körében,
  • a könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése,

A program 3 éve alatt 24 féle különböző tartalommal bíró tevékenység valósul meg a könyvtár koordinálásával.

A programok elsődleges célcsoportja Balástya közég lakossága, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű emberek. A programok változatos formában kerülnek megszervezésre: heti és havi szakkörök, tanfolyam, műhelyfoglalkozás, ismeretterjesztő előadássorozat, művészeti csoportok, szabadegyetem, foglalkozássorozat, valamint szak és alkotótáborok. A kompetenciafejlesztő programok tartalmának meghatározása részletes igényfelmérés alapján a település lakosainak igényei alapján történt.

Projektidőszak: 2018. február 1. és 2021. június 30.

A projekt vezetése a helyi újságban, a könyvtár Facebook oldalán, plakátokon és szórólapokon nyújt majd folyamatos tájékoztatást a részvételi lehetőségekről és a jelentkezés módjáról. Kérjük, kísérjék figyelemmel a megjelenő információkat és vegyenek részt térítésmentes programjainkon!